Life Style

我会被音乐感动,被诗歌感动,如果有一天我不再感动,那是我生命的终结。

你知道吗?被感动实在太重要了。

 

                                                                                                      ------安塞姆.基弗

我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑